Vi i arbetsgruppen ett levande Kristalltorg har i oktober 2019 begärt följande åtgärder från Trafikkontoret:
Det behövs parkeringar för besökare till näringarna som finns och som förhoppningsvis blir fler. Så här svarade trafikkontoret; Staden vill generellt att gatumarksparkering prioriteras för besöksparkering och kortare parkering inte för långtidsuppställda fordon eller boendeparkering .
Om det är så att det finns ett behov av att se över hur parkeringsplatserna längs med Kristallvägen används och om regleringen premierar långtidsuppställning istället för besök till verksamheter så är det något som staden kan tänka sig att förändra.
I dagsläget ser det ut att vara obegränsad tillåten parkering (förutom städdag en dag i veckan under vinterhalvåret) längs med Kristallvägens södra sida vid torget.
Det är inte en reglering som gynnar torget eller näringsidkarna, så den bör staden kunna se över.
Enkelriktningen av Kristallvägen som inte fungerar samt övergångsställe behövs över Folkparksvägen. Så här svarade Trafikkontoret:
De önskemål som trafikkontoret framförallt fått gällande enkelriktningen på Kristallvägen utgörs av önskemål om att staden ska enkelrikta den del av vägen som idag inte är enkelriktad. I det fallet har trafikkontoret bedömt det olämpligt att enkelrikta, då efterlevnaden för enkelriktning på långa sträckor kan vara dålig. När vi tittat på de trafikmängder som gjorts på platsen har flödena varit låga vilket också påverkat bedömningen. Vägen är smal, och utrymmet att mötas på sträckor där det står parkerade bilar är begränsad. Dock finns det en mängd in och utfarter och anslutningar på vägen som ger naturliga mötesplatser att mötas på. Sträckan med befintlig enkelriktning, från den norra anslutningen till Folkparksvägen till korsningen Diamantbacken, är enkelriktad sedan 2012.
Trafikkontoret delar delvis uppfattningen att det skulle behöva förtydligas vilken del av Kristallvägen som är enkelriktad. Idag ser det ut som Topasen 2 inte omfattas av enkelriktningen. Dock så är angöringsslingan inom Topasen 2 enkelriktad vilket innebär att det inte borde vara någon skillnad i trafikföring på Kristallvägen om även Topasen 2s infart omfattas av enkelriktningen på Kristallvägen. Trafikkontoret kan se över placeringen av skyltning så att det är tydligt vilken del av sträckan som är enkelriktad och att trafikanterna lättare kan se vägmärkena. Om upplevelsen är att personer regelbundet bryter mot regleringen på platsen hänvisar staden till Polisen, vars uppgift är att övervaka att trafikreglerna efterlevs
.
Så här svarade trafikkontoret om behovet av övergångsställe från Kristalltorget över Folkparksvägen, ner till busshållplats Safirgränd (in mot staden)
Övergångsställe: Trafikkontoret anlägger övergångsställen där det finns en efterfrågan från gående att passera, samt där motorfordonsflödena är så stora att det är svårt att passera utan ett övergångsställe. Ett övergångsställe är enklare uttryckt i första hand en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Vid Kristallvägens norra anslutning till Folkparksvägen finns det inte några målpunkter på vägen östra sidan som inte nås via övergångsställen vid den södra korsningen Folkparksvägen/Kristallvägen samt korsningen Folkparksvägen/Safirgränd. Mellan Kristallvägen och Safirgränd är det ett skogsparti på Folkparksvägen, vilket inte kan bedömas vara en målpunkt som motiverar ett övergångsställe. Vi hänvisar till de som redan finns på sträckan.

Arbetsgruppen för bättre kollektivtrafik samt parkeringar har ännu inte kallats till något möte, vi i styrelsen har inte hunnit med detta än!
Men vi har agerat kring nybyggnationen Karneolen genom att framföra dessa synpunkter till Stockholmshem (som byggherre) och Älvsjö stadsdelsförvaltning, Kajsa Pärke samt Trafikkontoret:

Det kommer snart att börja byggas i kvarteret Karneolen, nu i mitten av november. Det blir tunga transporter under lång tid, byggkranar, sprängningar och bortforsling, byggmaterial m.m. under en byggtid av 3 år. Hur ska dessa tunga fordon trafikera efter på- och avlossning? Ska de fortsätta Folkparksvägen? Bästa lösningen tror vi är att de kör in Kristallvägen och ut Diamantbacken. Men ska detta vara görligt behövs enkelriktning av Kristallvägen denna riktning. Idag innebär alla möten på denna vägsträcka att den ena bilisten kör upp på trottoaren men de stannar inte! Det stämmer inte att det finns mötesplatser eller så är alla bilister stressade så att ingen vill backa eller dylikt för att komma till en gatukorsning och vägsträckan är ju böjd så ett eventuellt möte upptäcks "för sent".
Folkparksvägen kommer också att blockeras när dessa av- och pålossningar sker, samtidigt kommer en rad parkeringsplatser att tas bort längs sträckan ner till Kristallvägen 87. Nu blir läget alltmer akut och vad planerar Trafikkontoret kring detta?
Angående enkelriktningen från Kristallvägen 1- 18 är det vår bestämda uppfattning att denna ska tas bort. Kristallvägen 2-38 bakom husen, finns många parkeringsplatser så även vid tvättstugan bakom Kristallvägen 9. Det är dessa bilister som i princip alltid kör mot enkelriktat för att snabbt komma ut på Folkparksvägen, så gör även sopbilarna som tömmer soporna vid dessa adresser. Att hänvisa till att den mycket ansträngda Polisen skulle stå där ofta kommer inte att ske. Enkelriktningen därefter dvs Kristallvägen 20-38 är bra! De kör sedan ut på Diamantbacken.
Trafikkontoret säger att det inte finns någon målpunkt från Kristallvägen över Folkparksvägen. Men målpunkten dit alla på nedre delen av Kristallvägen samt Rubinvägen är till och från busshållplatsen vid Safirgränd. Ingen "orkar" gå längre än nödvändigt och därför sneddar alla/springer man över Folkparksvägen och här är hastigheten 50 km/h. Ett övergångsställe behövs här