Arbetsgruppen Trafik, kollektivtrafik och parkeringar består av Niklas Pernhed, Pernilla Nord, Kjell Andersson, Janne Lönn och Gunilla Roxby Cromvall. Gruppen träffas ca en gång i månaden och diskuterar problemområden samt förslag agerande kring dessa. Hitintills har arbetsgruppen agerat och fått igenom att;
1. Bilarna som parkerade och förstörde skogsmarken vid kvarteret Månstenen nu är borta och PEAB som äger denna mark har numera efter många påtryckningar tillsyn av denna mark.
2. Begärt att en övergångsställe ska anläggas för passage över Folkparksvägen mot busshållplats Kristallvägen (mot Telefonplan) och föreslagit (då trafikkontoret anser att det blir för tätt mellan övergångsställen) att istället flytta upp det övergångsställe som finns vid Safirgränd (eftersom det finns ett övergångställe lite nedanför detta också). Trafikkontoret avslår inte helt denna begäran med motivering att de framöver ska titta över hela trafiksituationen på Folkparksvägen efter all nybyggnation som sker och ska ske.
3. Begärt att trafikkontoret tillsammans med trafikförvaltningen region Stockholm ska flytta på påstigningen av bussen (vid busshållplats Kristallvägen riktning mot Telefonplan), genom att uppsätta en busshållplatsskylt några meter söder om busskuren. Detta eftersom sikten för de avstigande resenärerna som ska gå över övergångsstället blir skymd för bilar och cyklister som kommer. Trafikkontoret anser inte att detta behövs.
Här kan du läsa vår skrivelse BUSSHÅLLPLATS KRISTALLVÄGEN
4. Vi har påverkat Stockholmshem att agera gentemot Trafikkontoret för att enkelriktning av Kristallvägen från nr 150 skulle genomföras. Det är nu pga. nybyggnationen Karneolen beviljat till och med september 2020 men med möjlighet förlängning.

1. Vi har fått igenom ett utökat antal besöksparkeringar vid torget, Hurra! Här kan du läsa vår skrivelse som vi tillsammans med Näringsidkare vid torget, BRF Ametisten 1 och BRF Kristallvägen 9 skrev under och skickade in.
BESÖKSPARKERINGAR
2. Angående enkelriktningen från Kristallvägen 1- 18 är det vår bestämda uppfattning att denna enkelriktning ska tas bort fram till tvättstugan vid Kristallvägen 13. Vi har räknat ut att det fram till denna adress finns 109 parkeringsplatser och det är dessa bilister som i princip alltid kör mot enkelriktat för att snabbt komma ut på Folkparksvägen, så gör även sopbilarna som tömmer soporna vid dessa adresser. Trafikkontoret har hänvisat oss till att det är Polisen som ska bevaka och bötfälla dessa. Det tror vi inte kommer att ske. Enkelriktningen däremot från Kristallvägen 20-38 är bra då de sedan kör ut på Diamantbacken. Vi har beslutat att avvakta ytterligare skrivelse om detta till hösten (2020) eftersom enkelriktning hela Kristallvägen äntligen genomförts!. Och denna kommer att visa om det blir stora problem med köbildning då alla bilister ska ut från Kristallvägen och Rubinvägen denna väg.
3. På nästa Bomöte (som vi inte det när det blir av) ska de medverkande hyresgästerna avgöra om vi ska gå vidare med en skrivelse begäran om boendeparkering i Solberga. Det finns för och nackdelar med detta. De som idag står gratis på gatan kommer att få betala för parkering samtidigt blir vi av med alla de företag och privatpersoner som inte bor i Solberga och som parkerar sina bilar här.
4. Genom anmälan i Tyck Till appen fått upp en skyltning att cykelbanan upphör vid busshållplats Kristallvägen (riktning mot Älvsjö). Vi har också äntligen efter flera skrivelser fått en bänk att sitta på men saknar fortfarande regnskydd. Hjälp oss att påverka detta genom att skicka in din synpunkt på stadens "Tyck Till " app.
5. Vi har gjort ett medborgarförslag om trafiksäkerhets åtgärder för gångtrafikanter av cykelbanan längst Folkparksvägen. Detta medborgarförslag tar inte Älvsjö stadsdelsnämnd då det inte är deras beslutsområde. Vi ska på vårt nästa möte juni 2020 besluta om en skrivelse till Trafiknämndens ledamöter.
Här kan du läsa vårt medborgarförslag CYKELBANAN PÅ FOLKPARKSVÄGEN
6. Nu har vi gjort en skrivelse till Stockholmshems styrelse om hur de planerar att bygga ut möjlighet till elladdstolpar för de i Solberga som har eller ska skaffa elbil.
ELLADDSTOLPAR OCH PARKERINGAR
Här kan du läsa svaret vi fick
SVAR ELLADDSTOLPAR OCH P-PLATSER 7. Nu har vi skickat iväg en skrivelse om bättre kollektivtrafik. Den skrivelsen har skickats till trafikförvaltningen i region Stockholm, trafikkontoret i Stockholm stad samt till Älvsjö stadsdelsförvaltning och Älvsjö stadsdelsnämnd.
Här kan du läsa vad vi begär. ÖNSKEMÅL OM KOLLEKTIVTRAFIKFÖRBÄTTRINGAR.
Vi har nu i juni fått svar från Region Stockholms trafikförvaltning "Era önskemål och förslag på förändringar på linjer 161 , 147 och 142 kommer att delas med de som ansvarar för trafikplanering inom SL. De kommer att ha era önskemål som underlag inför framtida planering.
8.Nu har vi skickat in ytterligare en skrivelse till Keolis (buss entreprenör) och region Stockholms trafikförvaltning. Här kan du se vårt förslag på längre bussar med lågt insteg och motiveringen till detta.
BÄTTRE BUSSAR
9. Nu har vi skickat iväg en skrivelse till ledamöterna i Trafiknämnden med begäran om att de ska besluta om att Cykelbanan måste säkerhets anpassas för gångtrafikanter. Här kan du se vår skrivelse.
CYKELBANAN