Månstenen 14 september 2020


Byggnationen vann laga kraft 2015, efter det har byggstart planerats till flera olika tidpunkter men alltid skjutits upp, och bygglovet (fem års villkor färdigställt) gick ut i mars 2020. Vi undersöker nu vad som händer, har Peab beviljats utökat bygglov och i så fall varför och vad är deras plan för området?. Nu finns ingen planerad byggstart av Peab (byggherren) enligt vad vi kan läsa på Peabs sida om kvarteret Månstenen. Troligtvis beror detta på konjunkturläget där få vill köpa bostadsrätter och dessa planerade bostadsrätter ligger vid mycket giftig luft.
Äldre material

Så här ser ett av överklagandena ut som inlämnats av 11 sakägare samt även många andra intresseorganisationer och privatpersoner har inlämnat överklagan på beslutet. Innan dessa överklaganden behandlats av domstol får bygget inte påbörjas. Och överklagandet har tungt vägande skäl mot att denna nybyggnation kan beviljas. Om domstolen inte faller till föga för dessa argument kommer vi att överklaga i högre instans. Så ännu är inte “slaget” förlorat om att bevara vår urskog.

överklagan2014docx

2014-03-03

Nu har Stockholms stads fullmäktige beslutat att godkänna byggplanerna i kvarteret Månstenen. Dagen efter beslutet målades över 70 träd med blå färg, vilket visar vilka träd som kommer att fällas. Beslutet som fattades var med politisk oenighet, v, s och mp gick emot beslutet och röstade mot detta. Det bådar gott om vi får en ny majoritet i stadshuset efter valet.

Beslutet att bygga ska överklagas, detta skall vara inne senast den 17/3-2014. Det går mcyket bra, och man bör också göra det, att vid överklagandet ange att man vill inkomma med mer synpunkter, detta brukar beviljas. Och då passerar vi ändå längre fram i tiden och räddar kanske träden på så sätt. För att inte tala om renare luft.

Följande brev inlämnades från Naturskyddsföreningen till kommunstyrelsen i Stockholms stad inför deras beslut att tillåta bebyggelse i kvarteret Månstenen, var det månne detta som fick även mp att rösta emot?

2014-02-01

Till dig som ledamot i kommunstyrelsen

Barnfientlig luft nära E4:an bör inte stödjas med fler hus!

Stockholms Naturskyddsförening avråder starkt ifrån att ditt parti på kommunstyrelsens möte stödjer planförslaget kv Månstenen i Solberga. Med en lösningsinriktad inställning bör de 60 lägenheterna kunna placeras på annan plats i Solberga där luften inte är farlig!

5 starka skäl som gör att kv Månstenen bör avstyrkas:

1. Planförslaget är inte förenligt med 5 Kap 1 § i Miljöbalken och EU:s miljökvalitetsnormer gällande luft, det visar data från 2005 (se nedan)

2. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättas i enlighet med 6 Kap. 1 § i Miljöbalken då detaljplanen har visat sig kunna antas innebära betydande miljö-påverkan, eftersom planen strider mot EU:s lagstiftning om miljökvalitetsnormer

3. Planförslaget är inte acceptabelt ur ett barnperspektiv. Barn kommer att vistas kring husen, där de kan inandas klart ohälsosam luft från E4:an som ligger bara 90m bort

4.Planförslaget strider emot kommunens eget Miljöprogram om Hållbar användning av mark och vatten (kap. 4) och emot de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft och Ett rikt växt- och djurliv.

5. Flera ekar och tallar med rödlistade arter kommer att avverkas, totalt ska minst ett fyrtiotal tal träd bort, men Miljöförvaltningen tror att många fler träd kommer tas ner när stora, gamla, träd i skogen skuggar balkonger/uteplatser. Planområdet innebär även en viktig ekologisk bufferzon för Solbergaskogen, och alla de träd som nu står där hjälper till att fånga upp de ohälsosamma partiklarna från E4:an, se bild sid. 2.

Underlag har tidigare underkänt plats för byggnation!

Stockholms Naturskyddsförening har varit en av de mest aktiva remissinstanserna i plan-ärendet och kan meddela att detaljplanen kv Månstenen från StartPM och framåt kantats av riktigt allvarliga brister[1]. Stadsbyggandskontoret har underskattat risker och inte tagit hän-syn till tidigare underlag från år 2005 om luftkvalitet, som underkänt byggnation så nära E4:an  som där kv Månstenens planområde är beläget.

På följande sida visas en unik karta med data från 2005 där ett hus från kv Månstenen är inritat av oss nere till vänster.  Huset hamnar inom och intill den röda zon som innebär brott mot Miljöbalken och EU.s miljökvalitetsnormer. Ett foto från planområdet ses också nedan.

För Stockholms Naturskyddsförening

Anders Tranberg, vice ordförande

karta skogen

Karta från luftutredning framtagen 2005 i samband med planering för detaljplan Akvamarinen1. Textboxarna, pilarna och svarta rektangeln nere till vänster är utritade av oss efteråt.  Utredningen kom fram till att Akvamarinen1 låg innanför den röda zonen, alltså brott mot miljökvalitetsnormerna.

[1] Frågan om luftkvalitet fanns inte alls med i handlingarna till samrådet, trots att det var den mest kritiska punkten. När så en luftkvalitetsutredning gjordes tvingades Luftvårdsförbundet revidera siffrorna efter att vi granskat utredningen. Inte heller den reviderade utredningen övertygar. Vi granskade även planunderlag om naturvärdena och hittade flera brister, även detta underlag reviderades därför.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Vad händer i bygget kvarteret Månstenen?

Ja, allt det vi skrivit om, som bristande luftkvalitémätning, buller etc hade vi rätt om. Detta skriver tjänstemännen, men de gick ändå till beslut i oktober i stadsbyggnadsnämnden för att bygga 61 bostadsrätter! Detta beslut måste sedan tas även i kommunfullmäktige – beräknat till sammanträdet i februari. Men först har ärendet tagit upp i kommunstyrelsen. Eftersom stadsplanen ändras för att bygga på mark som är avsatt som naturmark enligt stadens gällande översiktsplan. Nu måste vi hjälpas åt att bevaka dessa beslut – och överklaga dessa såklart. Inte minst med motivet att det är ett särintresse att bygga 61 bostadsrätter och på så sätt utestänga tusentals besökare från den delen av skogen. Ärendet kan överklagas då kommunfullmäktige tagit sitt beslut – då har vi tre veckor på oss.

Här är länken till stadsbyggnadsnämndens beslut där Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna klargör att de tycker att man ska bygga i skogen.
http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=3638616&FileName=3638616_1_6.PDF&DataSource=2

Socialdemokraterna yrkade på återremiss med motiveringen ” de planerade fastigheterna ligger alldeles för nära Solbergaskogen och stadsdelsnämnden har tidigare uttalat sig negativt till byggplanerna. Om staden väljer att bebygga området är det viktigt att säkerställa att entrén till Solbergaskogen blir tydlig och tillgänglig samt att hänsyn tas till biologisk mångfald och spridningskorridorer. Bebyggelsen måste också gestaltas på ett sätt att den inte bryter för mycket mot kringliggande bebyggelse och miljö”.

Vänsterpartiet yrkade att förslaget skulle avslås samt anförde därutöver följande: “”Solbergaskogen är en blandskog med flera gamla träd och det skapar en unik oersättlig miljö i vår täta storstad, något som vi måste vara rädda om. Ur rekreaktionsaspekt är skogen ovärderlig för boende framförallt i ett område med hög exploatering. Vid kvarteret Kabelfabriken i Älvsjö vid Solbergaskogens sydöstra hörn planeras också ett stort antal nya bostäder. Därför ska skogen skyddas och göras till ett naturreservat. Naggandet i kanten innebär de små stegens tyranni. En liten bit här och en bit där urholkar skogens värde och till sist finns det inget kvar att bevara. Det lokala engagemanget är stort mot bygget. Boende har visat sig vara pragmatiska i frågan och föreslagit andra platser som alternativ, bland annat vid slutet av Folkparksvägen korsningen mot Kontrollvägen. Där finns en stor gräsplätt som skulle kunna rymma många fler bostäder än vad som nu föreslås. Vänsterpartiet kan se att det finns ännu fler förtätningsmöjligheter i Solberga och att då bygga i områdets skog är inte en bra stadsplanering. Vi kan inte förstå varför majoriteten väljer att prioritera i skogen framför annan mark. Bland lokala kritiska röster mot bygget finns en majoritet i Älvsjö stadsdelsnämnd, Älvsjö Miljöråd, Naturskyddsföreningen och Hyresgästföreningen.

Det är tydligt att god miljö handlar om klass. Inte långt från Solberga, som domineras av hyresrätter, ligger Älvsjöskogen med omkringliggande villor. Det finns en enighet att Älvsjöskogen nu ska skyddas genom att göras om till naturreservat. Solbergaskogen borde behandlas på samma sätt, med lika villkor och istället för bebyggelse i kv. Månstenen verkar Vänsterpartiet för ett naturreservat.

Vänsterpartiet anser att planen är av stor vikt för Stockholms grönstruktur och att den inte är förenlig med ÖP. Planen skall därför antas av Kommunfullmäktige.”

Beslutet i stadsbyggnadsnämnden blev således:
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till detaljplan och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bygglov inte får ges på delegation.