Stadsbyggnadsnämnden beslöt i mars 2020 att godkänna en utredning som förordar en startpromemoria för planläggning av ny avloppsledning från Älvsjö till Liljeholmen i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen.
Det är en 7 km lång avloppsledning som ska sprängas ner under hela Solbergaskogen och arbetstunneln ska först byggas med ingång från skogsområdet väster om Diamantbacken.
Stadsbyggnadsnämnden ska ansöka om miljötillstånd, då tillstånd för vattenverksamheten krävs då huvudtunnel, arbetstunnel och bergschakten medför bortledning av grundvattnet som rinner in till de olika anläggningsdelarna.
Det fanns fyra alternativa dragningar för denna tunnel men politikerna väljer Solberga eftersom det där är minst antal fastigheter som berörs av sprängningarna. Men de bortser ifrån att det är mest antal boenden som berörs av denna dragning.
Vi i Solberga har upplevt och upplever ett stort antal sprängningar pg nybyggnation. Vi är därför ett stort antal som överklagat detta startgodkännande via s k kommunalbesvär vilket innebär att vi anser att tjänstemannautlåtandet har stora brister. Vi lämnade in överklagandet i april 2020 och ärendet ligger nu hos Förvaltningdomstolen för avgörande.
Vill du läsa vad vi anför, klicka på denna länk! ÖVERKLAGANDE MÄSSTUNNELN