September 2019 här nedan följer äldre material, byggnaderna finns nu på plats. Detta är det första huset som fått entré mot gatan, vilket var att frångå den arkitektur som Solberga består av. Nu anser Stockholms stads stadsbyggnadskontor att de hus som byggs ha entréer mot Folkparksvägen, då detta skulle bilda en årsring. Man tar då ingen hänsyn till att Stadsmuseet klassat Folkparksvägen som byggnadsminnesmärke. Att ha entréer mot gatan protesterade vi emot, av säkerhetsskäl för barn.

Viktig läsning! Öppna bilagan som följer här och se samrådsförslaget som inlämnas av Älvsjö Miljöråd där vår ordförande Gunilla Roxby Cromvall kommer att stå som en av undertecknarna. Vi äger inte rätten att som förening inkomma med synpunkter, detta har HGF beslutat, men som privatpersoner har man såklart rätt att ange sina synpunkter.

Miljörådet_om_Solberga_bollplan

Förslag angående byggnation på och omkring Solberga bollplan
Jag begär att ni flyttar den planerade bebyggelsen till området där ni vill anlägga en ny bollplan.

Jag begär att staden gör en övergripande plan över nybyggnation och inte gör separata byggplaner utan kontroll över vilka konsekvenser för infrastruktur och miljö det får.
Byggnationen på och omkring Solberga bollplan berövar eleverna, som numera kommer att utgöras av bara yngre barn när högstadiet flyttar, sin lättillgängliga bollplan. Den berövar oss boende den viktiga lunga av träd som renar luften och dämpar trafikbullret. Den hindrar dessutom den fauna som rör sig genom Solberga. Den förhindrar också den planerade snabbspårvägsuppgång som kunde placeras i en del av just det området. Inget av detta påverkas om ni tänker om och byggplanerna flyttas.
Att vi måste bygga hyresrätter i Stockholm är helt klart, men i detta fall vore det enda lämpliga att bygga på den öppna gräsyta nästan helt utan träd där ni vill anlägga en ny bollplan. Den gränsar till industriområdets södra del och ligger norr om fastigheten Bindsulan, där jag bor.
Ni nämnde vid samrådet att där inte kunde bebyggas p g a  eventuella explosionsrisker på industriområdet. Det är svårt att förstå hur denna plats kan vara mer riskabel för  bebyggelse än de rätt nya husen i fastigheten Granaten med ca 120 lägenheter med balkonger som ligger bara ca 20 meter från industribyggnaderna på andra sidan Lerkrogsvägen. Riskerna kan inte vara större i industriområdets södra smala utkant.
Om så vore borde detta kunna åtgärdas. Mellan den närmaste industribyggnaden och hyreshusen kan en vacker mur eller annan skyddande åtgärd placeras, som skydd. Gärna med växtlighet framför. Den skulle då ligga i norrläge i förhållande till boningshusen vilket inte blir störande, eftersom söder- och västerlägena är viktigast att gårdar och balkonger i. Bilägarna kan nå husen från Lerkrogsvägens slut, som ligger nära. /Inga Allards synpunkter

Ärende 2010-09850 Folkparksvägen.

Av två idrottsplatser blir det en, vi minskar alltså barnens möjlighet att röra sig ytterligare i Söderort. Här trängs redan idag 1 000 barn på varje idrottsplats och nu förvärras detta.

Här på denna yta ska det bli 370 bostäder, 200 hyresrätter och 170 bostadsrätter. Wallenstam och Stockholmshem ska bygga. Det kommer alltså på denna lilla yta att bli ytterligare 1 000 personer. Det som “döljs” i ärendet är att det också blir ett höghus, jag tror det var på 12 våningar.

Mitt krav som jag framförde på samrådet i förra veckan är stadsplanera Solberga från grunden igen – bygg inte bara mer – vi får inte plats. Som svar på frågan om man tänker bygga ut kollektivtrafiken fick vi beskedet att staden bygger ut cykelbanorna!

Här läggs för första gången – från hyresrätterna portarna direkt ut mot Folkparksvägen – detta förekommer aldrig i Solberga som har entréerna vända från gatan.

Hyresrätterna läggs också som en mur runt en instängd borg som består av bostadsrätter. Här blir bostäderna skyddade mot trafik. Och de läggs med en skyddsradie mot den farliga skorstenen som Stockholmshem har (avståndet måste vara minst 75 meter) samt den farliga industrin Sandvik Coromant där man lagt bostäderna med en skyddsradie på 100 m.

Parkeringarna kommer att ligga under husen och bli avgiftsbelagda – då vet vi att de istället ställer sina bilar gratis på våra gator.

Tvättstugan försvinner för där skall det byggas hyreshus (av Stockholmshem). Stockholmshem ska istället anlägga tre stycken tvättstugor runt om i Södra Solbergas befintliga 50 talshus. /Gunilla Roxby Cromvall

Synpunkter på detta skall inlämnas med ovanstående ärendenummer senast den 18/2 till Stadsbyggnasdnämnden. läs hela ärendet och alla handlingar på www.stockholm.se/solberga och välj fliken Folkparksvägen.

Här följer lite vad staden skriver om ärendet samt några bilder.

På och omkring Solberga bollplan, intill Solbergaskolan, har Wallenstam och Stockholmshem markanvisningar för att bygga nya bostäder. Detaljplaneförslag innebär kortfattat att ca 370 lägenheter möjliggörs på och vid nuvarande Solberga bollplan. Förslaget inrymmer ca 55 % hyresrätter och 45 % bostadsrätter.

Bebyggelsen utgörs av lamellhus i fyra till fem våningar samt vid entrén till området ett punkthus i elva våningar. Bollplanen ersätts med en ny idrottsanläggning ca 200 meter öster om den befintliga. Förutom en bollplan kommer där även finnas bland annat klubbhus, löparbanor, en mindre läktare, boulebana och en mindre multisportplan. Planförslaget säkerställer även en ny förskola i södra delen av Solbergaskolans gård.

Solberga

Solberga 03_hr_633

Den nya bebyggelsen har inordnats i Solbergas struktur och koncentrerats mellan skolan och befintlig bebyggelse vid Klackvägen och Folkparksvägen. I sitt förhållande till gatorna skiljer sig förslaget från Solberga i övrigt då bebyggelsen tydligare möter nya gator och genom placering av entréer tydligt vänder sig utåt. De gröna elementen i Solberga har i förslaget inarbetats mot Folkparksvägen och i stråket mot Västberga industriområde genom att karaktärsfull berg- och naturmark bevarats mot Folkparksvägen och genom att grönstråket mot Västberga förblir park som kan utvecklas som parkmiljö.

I förslaget har bland annat viktiga stråk mellan Solberga-Västberga, mellan bostäder och Solbergskolan, mellan Folkparksvägen och den nya bollplanen, samt mellan Solbergaskolan och den nya bollplanen varit viktiga att utveckla och säkerställa. Bebyggelsen har föreslagits få en delvis uppbruten utformning för att samspela med stråk och siktlinjer i området.

SOLBER~2

Solberga_ Illustrationsplan_633

Planområde

Planområdet är ca 5 hektar och ligger i Solberga söder om Stockholms innerstad. Planområdet omfattar delar av fastigheterna Västberga 1:1, Västberga 1:2, Tåhättan 2, Ädelstenen 2 och Taffelstenen 1. Området avgränsas i norr av Västberga industriområde, i nordväst av Solbergaskolan och i söder av bostäder längs med Klackvägen och Folkparksvägen.

Samråd

Samråd om förslaget pågår mellan 7 januari och 18 februari 2014.
Förslaget finns då utställt på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.
Adress: Fleminggatan 4, Stockholm. Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även på Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21 i Älvsjö, de tider då lokalen har öppet.

Per Anders Olsson,Planarkitekt, Solberga bollplan, Månstenen
08-508 272 93
per.anders.olsson@​stockholm.se