Arbetsgruppen Trafik, kollektivtrafik och parkeringar bestod av Niklas Pernhed, Pernilla Nord, Kjell Andersson, Janne Lönn och Gunilla Roxby Cromvall och vi bor alla i Solbergas norra del, dvs Kristallvägen, Rubinvägen och Safirgränd. Gruppen träffades ca en gång i månaden under ett års tid och diskuterade problemområden och förslag och agerade därefter kring dessa.
Vi har sett att det behövs bildas en arbetsgrupp för parkerings och trafiksituationen i den södra delen av Solberga, dvs Sulvägen, Stövelvägen, Pliggvägen och Klackvägen. I vår  genomförda enkät i oktober 2020 vittnade många boenden om trafik och parkeringsproblem även på dessa adresser.
I enkäten framkommer också starka önskemål om förbättrade och säkrare cykelparkeringar och det problemet har vi  i styrelsen framfört till Stockholmshems kundförvaltare 2020.
Den ovanstående arbetsgruppen agerade för nedanstående problemområden;
1. Vi fick igenom ett utökat antal besöksparkeringar vid torget, Hurra! Här kan du läsa vår skrivelse som vi tillsammans med Näringsidkare vid torget, BRF Ametisten 1 och BRF Kristallvägen 9 skrev under och skickade in.
BESÖKSPARKERINGAR

2.. Bilarna som parkerade och förstörde skogsmarken vid kvarteret Månstenen nu är borta och PEAB som äger denna mark har numera efter många påtryckningar tillsyn av denna mark.
3. Vi har begärt att en övergångsställe ska anläggas för passage över Folkparksvägen mot busshållplats Kristallvägen (mot Telefonplan) och föreslagit (då trafikkontoret anser att det blir för tätt mellan övergångsställen) att istället flytta upp det övergångsställe som finns vid Safirgränd (eftersom det finns ett övergångställe lite nedanför detta också). Trafikkontoret avslår inte helt denna begäran med motivering att de framöver ska titta över hela trafiksituationen på Folkparksvägen efter all nybyggnation som sker och ska ske.
4. Vi har begärt att trafikkontoret tillsammans med trafikförvaltningen region Stockholm ska flytta på påstigningen av bussen (vid busshållplats Kristallvägen riktning mot Telefonplan), genom att uppsätta en busshållplatsskylt några meter söder om busskuren. Detta eftersom sikten för de avstigande resenärerna som ska gå över övergångsstället blir skymd för bilar och cyklister som kommer. Trafikkontoret anser inte att detta behövs.
Här kan du läsa vår skrivelse BUSSHÅLLPLATS KRISTALLVÄGEN
5. Genom anmälan i Tyck Till appen fick vi upp en skylt att cykelbanan upphör vid busshållplats Kristallvägen (riktning mot Älvsjö). Vi har också äntligen efter flera skrivelser fått en bänk att sitta på men saknade fortfarande regnskydd. Dessvärre valde Stockholm stad att istället helt ta bort denna busshållplats, vilket resulterat i nya skrivelser.
6. Vi har gjort en skrivelse till Stockholmshems styrelse om hur de planerar att bygga ut möjlighet till elladdstolpar för de i Solberga som har eller ska skaffa elbil.
ELLADDSTOLPAR OCH PARKERINGAR
Här kan du läsa svaret vi fick
SVAR ELLADDSTOLPAR OCH P-PLATSER

7. Vi har skickat iväg en skrivelse om bättre kollektivtrafik. Den skrivelsen har skickats till trafikförvaltningen i region Stockholm, trafikkontoret i Stockholm stad samt till Älvsjö stadsdelsförvaltning och Älvsjö stadsdelsnämnd.
Vi kan dessvärre konstatera att det inte blir några förbättringar för år 2021 men vi kommer att återkomma med våra önskemål även nästa år, ve ger oss inte!
Här kan du läsa vad vi begär. ÖNSKEMÅL OM KOLLEKTIVTRAFIKFÖRBÄTTRINGAR.
Vi fick i juni 2020 svar från Region Stockholms trafikförvaltning "Era önskemål och förslag på förändringar på linjer 161 , 147 och 142 kommer att delas med de som ansvarar för trafikplanering inom SL. De kommer att ha era önskemål som underlag inför framtida planering.
8. Vi har skickat in en skrivelse till Keolis (buss entreprenör) och region Stockholms trafikförvaltning. Här kan du se vårt förslag på längre bussar med lågt insteg och motiveringen till detta.
BÄTTRE BUSSAR
9. Vi skickade i juni 2020 iväg en skrivelse till ledamöterna i Trafiknämnden med begäran om att de ska besluta om att Cykelbanan måste säkerhets anpassas för gångtrafikanter. Här kan du se vår skrivelse.
CYKELBANAN
10. Nu har arbetsgruppen återigen skickat in en skrivelse till Trafiknämndens ledamöter (i Stockholm stad) om den felaktigt planerade cykelbanan, som blivit farlig för gångtrafikanter och kollektivresenärer (då de går av bussen).
Vill du läsa våran skrivelse öppna denna länk CYKELBANAN PÅ FOLKPARKSVÄGEN
11. Angående enkelriktningen från Kristallvägen 1- 18 är det vår bestämda uppfattning att denna enkelriktning ska tas bort fram till tvättstugan vid Kristallvägen 13. Vi har räknat ut att det fram till denna adress finns 109 parkeringsplatser och det är dessa bilister som i princip alltid kör mot enkelriktat för att snabbt komma ut på Folkparksvägen, så gör även sopbilarna som tömmer soporna vid dessa adresser. Trafikkontoret har hänvisat oss till att det är Polisen som ska bevaka och bötfälla dessa. Det tror vi inte kommer att ske.
12. Enkelriktningen däremot från Kristallvägen 20-38 är bra då de sedan kör ut på Diamantbacken.
13. Enkelriktning av hela Kristallvägen har äntligen genomförts men är temporär så länge byggandet av Karneolen består. I svaren på vår enkät kan vi utläsa att fortsatt enkelriktning har stöd bland oss boende och en del vill t.o.m. ha trafikhinder för att förhindra bilister att kunna köra upp på trottoarerna.!. .
14. I vår genomförda enkät oktober 2020 svarar 66 % av de boende att de vill att boendeparkering införs. Många svarar också att de vill att antalet parkeringsplatser måste utökas då många tvingas köra i timmar för att hitta en ledig p-plats. Problemen med parkeringar finns i hela vårt bostadsområde, Sulvägen, Klackvägen samt Kristallvägen m.m. Vi i styrelsen ska nu besluta hur vi går vidare med detta stora problem.