Naturmarken nära detta område har Stockholms stad felaktigt benämnt som Toffelparken (vilken inte existerar). och börjat fälla stora ekar. Som skäl har de angivit att de måste göra detta för att bygga kvarteret Tåjärnet, då de anser att cykelbanan måste flyttas. Detta uppmärksammades av Älvsjö miljöråd och att länsstyrelsen underlåtit sitt uppdrag att arbeta för att gällande lagar och förordningar följs. Därför har BirdLife i samarbete med Stockholms naturskyddsförening, Älvsjö miljöråd och Kristallskon med flera andra föreningar inlämnat ett överklagande till mark och miljödomstolen. Det gäller överträdelse att man inte begärt dispens från artskyddsförordningen, då det i området är bevisat att den mindre hackspetten (rödlistad) häckar där. Här kan du se överklagan som lämnades in i november 2022. BirdLifes överklagan.

Stockholmshem vill bygga s k Stockholmshus i kvarteret Tåjärnet. Det är grönområdet som ligger vid förskolan som brann ner i somras, mellan gatorna Pliggvägen och Toffelbacken. Vi var på samrådet om denna byggnation i januari i år (2020) och skickade därefter in våra synpunkter.
De är i korthet att vi tillbakavisar samrådets giltighet enligt plan och bygglagen och kräver att detta ska göras om och då tillsammans med de nybyggnationsplaner som finns i Solberga och som ännu inte tilldelats bygglov eller där byggnationerna ännu inte påbörjats eller färdigställts.
Vi anser också att det i ärendet tydligt ska framgå alla de nybyggnationer som tillkommit under den senaste tio-årsperioden och vad dessa medfört i förlust av grönområden, förlust av barns lekytor samt förlust i den grönstruktur som stadsdelen haft och i framtiden kommer att få, om detta samrådsärende går vidare i beslutsgången.
Vi begär att hela planeringen görs om med en barnkonsekvensanalys samt en analys över vad ytterligare planerade nybyggnationerna kommer att innebära för oss som redan bor i Solberga även under byggnationsfaserna.
Vi begär att planeringen görs om utifrån vårt boendeperspektiv, d.v.s. vilka förluster kommer vi att få med ökad trängsel i kollektivtrafiken, minskat antal parkeringsplatser, ökad biltrafik, kraftigt minskade skogsdungar och andra gröna ytor för lek och rekreation m.m.
Vi anser inte heller att det är hederligt att vid samrådet presentera Tåjärnets närhet till kollektivtrafik såsom tunnelbana från Älvsjö station till Fridhemsplan och kapacitetsstark kollektivtrafik från Älvsjö station till Flemingsberg. Ingen av dessa kollektivtrafikutbyggnader har varit uppe till samråd och de saknar ännu en finansieringslösning när de ska byggas och var dragningen ska ske. Dessa utbyggnader kommer troligtvis inte att vara färdigställda på minst de närmaste 20 åren.
I ärendet framkommer det att en fågelinventering har gjorts i mars och i oktober. Denna måste ogiltigförklaras samt göras om, då flyttfåglarna som häckar där inte finns i Stockholmsområdet eller i Sverige under denna tidsperiod. I ärendet har man därför t.ex. också helt missat att den lilla hackspetten, som är fridlyst häckar i detta område.
Vill du läsa i helhet de synpunkter vi skickade in, klicka på denna länk.SYNPUNKTER TÅJÄRNET
Granskning av inkomna synpunkter ska enligt stadsbyggnadsnämndens plan ske kvartal 4 2020 och därefter går ärendet upp för beslut. Då beslutet fattats finns det en överklagningstid på 3 veckor. Om våra synpunkter inte tas tillvara kommer detta att överklagas.