Älvsjö miljöråd är en partipolitiskt obunden sammanslutning av föreningar och intresseorganisationer som har sin bas inom Älvsjö stadsdelsnämnds geografiska område. Miljörådet är en plattform och ett nätverk för de ingående föreningarna och skall underlätta samlade och mer slagkraftiga opinionsyttringar.
Miljörådet är öppet för alla föreningar som vill slå vakt om stadsdelens natur och miljö genom samverkan. Miljörådet har till uppgift att slå vakt om trädgårdsstadens stora miljökvalitéer genom att bevaka, påverka och yttra sig i frågor som berör stadsdelens boendemiljö, särskilt avses förtätningsproblematiken, förslitning och exploatering av grön- och parkområden men också trafik och bullerfrågor.
Miljörådet skall begära minst årliga möten med miljö-och parkansvariga på stadsdelsförvaltningen där de ansvariga ges tillfälle att presentera aktuella exploateringsplaner, förtätningar samt gröna frågor som skötsel av alléer, grönområden, parker m.m.
Medlemmar i Älvsjö miljöråd mars 2012
Brännkyrka Hembygdsförening
Stockholms naturskyddsförening
Grönområdesgruppen inom Stockholms naturskyddsförening
Arbetsgruppen Långbrogårdsparken
Herrängens Villaägareförening
Långsjö Fastighetsägareförening
Lokal hyresgästförening Kristallskon
Kontakt uppgifter för Älvsjö Miljöråd; Helge Torstensson tfn 070 327 05 35
LÄNK TILL ÄLVSJÖ MILJÖRÅDS HEMSIDA Gå gärna med i deras facebookgrupp Älvsjö Miljöråd och se vad de gör!